วิถีถิ่น แผ่นดินตรัง

ตรังเขา ตรังทุ่งหรือตรังนา ตรังเล และตรังเมืองหรือตรังหลาด(ตลาด)

คือภูมิแผ่นดินตรัง ถิ่นที่อยู่ของคนตรังแต่ละหมู่ หมู่เขา หมู่ทุ่ง

มีคนมากกว่าครึ่งของตรัง เลี้ยงชีพด้วยการเกษตร ทำสวนยางพาราเป็นหลัก

มีสวนผลไม้และนาบ้าง สืบทอดความเชื่อทางพุทธศาสนามานับพันปี

ประเพณีสำคัญคืนวันสารทเดือนสิบ มีประเพณีอื่นๆ เช่น ชักพระ สงกรานต์

รวมทั้งการละเล่นลูกลมในฤดูหลังเก็บข้าว

พี่น้องตรังอีกกลุ่มหนึ่งคือหมู่เล อยู่ตามชายฝั่งทะเลและเกาะ มีวิถีชีวิตตามศาสนาอิสลามที่นับถือ

หมู่จีนเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เข้ามาตั้งถิ่นฐาานในแผ่นดินตรัง ด้วยถนัดค้าขาย

จึงสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนสินค้ากับหมู่อื่นจนกลายเป็นตลาด แล้วเจริญขึ้นเป็นตรังเมือง

ผู้มาเยือนจึงเห็นความเป็นจีนเด่นชัด ศาลเจ้าจีน ประเพณีกินเจ

ตลอดจนอาหารการกินที่สืบทอดมาจากเมืองจีน บวกกับความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินตรัง

ทำให้เมืองนี้ได้ชื่อว่า "เมืองคนช่างกิน"

Visitors: 6,958